• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Zápis 2024-2025

  Vážení rodiče, zákonní zástupci,

  dovolte, abychom vás seznámili s informacemi o zápisu dětí pro školní rok 2024-2025.

  Prezenční část zápisu proběhne ve čtvrtek 4.4. 2024 od 14:00 – 18:00 hod. v hlavní budově školy.

  Zápis je určen pro děti, které dovrší 6. rok věku do 31.8.2024 a děti, které již byly u zápisu loni a mají tzv. odklad.

  Pro školní rok 2024/2025 můžeme vzhledem k problémům s prostorem přijmout pouze 36 prvňáčků.

  Od 1. 4 od 8:00 bude spuštěna elektronická forma zápisu, která nám umožní snížit administrativu při samotném zápisu a tím i zbytečné prostoje. Elektronická přihláška není nezbytnou podmínkou pro přijetí a můžete se samozřejmě dostavit, i když nemáte možnost tuto přihlášku vyplnit.

  <—- Odkaz na přihlášku

  Instrukce k zápisu do 1. tříd

  1. Již od 1.4. vstoupíte do elektronické přihlášky k zápisu. Zde vyplníte všechny potřebné informace a odešlete.
  2. Po odeslání Vám bude doručen potvrzující email.
  3. V příloze emailu bude předvyplněná přihláška „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku“. V případě, že byl Vašemu dítěti doporučen odklad (např. v MŠ) je zde „Žádost o odklad povinné školní docházky“.
  4. 4.4. 2024 se dostavíte k zápisu a nahlásíte jméno svého dítěte, s předvyplněnou registrací vše půjde rychle. S sebou přineste originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.  Jestliže nemáte registraci provedenou, nezoufejte. O vše se postaráme, jen to potrvá trochu déle.

  Odklad

  Pokud žádáte pro své dítě odklad, dostavte se v den zápisu do školy, kde podáte „Žádost o odklad povinné školní docházky“, viz bod 3. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Škola zahájí správní řízení o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

  Při případném překročení počtu zájemců bude škola postupovat podle těchto kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, kteří jsou již zapsáni z minulého školního roku, mají tzv. odklad,
  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), nebo jsou rodiče zaměstnanci školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ Kraslice,
  4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), nebo jsou rodiče zaměstnanci školy, i když nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu,
  5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, mající trvalé bydliště v Kraslicích
  6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Kraslice

  Stanovení pořadí:

  Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

  O přijetí či nepřijetí nerozhoduje čas podání přihlášky či čas příchodu na zápis ale výše zmíněná kritéria.

  V den zápisu bude „Rozhodnutí o přijetí“ vystaveno pouze dětem u kterých bude jisté, že budou přijati dle nastavených kritérií. 

  Školský obvod Základní školy Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace: ulice ČSA, Družstevní, Dukelská, Hřbitovní, Husova, Komenského, Komenského, Palackého, Pod Nemocnicí, Rybná, Říční, Sadová, Tovární, Třebízského, Tylova, U Elektrárny, U Nemocnice, U Plynárny, U Svatavy,  Na Samotě, Zadní, Dolní, Dvořákova, Jiráskova,  Malá ulička, Nová cesta, Přilehlá, Smolná, Soukenická, Polní,  U Potoka, nám. T. G. Masaryka, ul. 5 května, Skalní, Mánesova, Příčná, Máchova, Luční, Alšova, Sněžná cesta, Svatopluka Čecha, Západní, část Sklená

   

  Zanechte nám komentář