• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Školní poradenské pracoviště

  Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Tým poradenských pracovníků školy zpracovává a každoročně aktualizuje, konzultuje Program pedagogicko-psychologického poradenství Program pedagogicko-psychologického poradenství.

  ŠPP naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školy novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
  Konzultace: PONDĚLÍ 14:30-16:00
  mira
  Výchovný poradce pro 2. stupeň
  Mgr. Miroslav Pokorný
  Konzultace: ČTVRTEK 14:00-16:00
  alena
  Výchovný poradce pro 1. stupeň
  Mgr. Alena Muchová
  Konzultace: ČTVRTEK 14:00-15:00
  lucka
  Speciální pedagog
  Mgr. Lucie Hrachová
  Konzultace: ČTVRTEK 14:00-15:00