• +420 352 629 760
 • zs2kraslice@zs2kraslice.cz
 • Dukelská 1122, Kraslice
 • Historie školy

  https://tiendadenutricion.es/wp-content/ebay/variable/levitra-10-mg-farmacia-online.html Levitra Original baratos online en España ¿Qué es Levitra Original medicamento? ¿Cuánto tiempo tarda Levitra Original en funcionar? ¿Levitra Original causa posibles efectos secundarios? ¿Puedo pedir Levitra Original en línea? ¿Dónde comprar Levitra Original sin receta? ¿Cómo comprar Levitra Original sin un médico?

  bg_slide_01

  Kapitoly z historie školy

  Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace, je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. 1. 2003 je ZŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice.

  Mgr. Jan Kuzebauch
  ředitel školy

  1906 - 1943 II. VOLKSSCHULE (II. obecná škola)

  1906 – otevření nové školní budovy
  1943 – uzavření školy

  Ředitelé školy:
  1906 – 1912 Josef Baumgartl
  1912 – 1914 Josef Winkelhöfer
  1914 – 1919 Josef Baumgartl
  1919 – 1924 Wenzel Lill
  1924 – 1931 Wenzel Pilz
  1931 – 1943 Josef Diez

  1943 - 1946

  Škola nesloužila svému účelu (během 2. světové války fungovala jako vojenský lazaret). Obdobný osud měly i ostatní školní budovy ve městě. O stavu školy po válce říká zápis v kronice toto: „Během války byla škola zničena, inventář rozkraden nebo rozbit. Pomůcky byly převzaty z budovy školy ve Školní ulici (dnes Opletalova ulice – pozn. aut.)“

  1946

  V březnu 1946 bylo obnoveno vyučování v budově naší školy, škola fungovala jako vedlejší budova tehdejší Masarykovy školy (Masarykova třída – dnešní ul. Pohraniční stráže), byly zde zřízeny dvě třídy pro děti německé národnosti, jejichž rodiny byly vyňaty z odsunu. 18. 3. 1946 proběhl zápis dětí, 20. 3. 1946 začala výuka, vedly ji Anna Vaisarová (řídící učitelka) a Marie Ježková (učitelka).
  Řídící učitelka A. Vaisarová později vykonávala funkci ředitelky Národní školy v Hraničné, později byla ředitelkou 2. národní školy v Opletalově ulici.

  1946 - 1948 (MASARYKOVA) MĚŠTANSKÁ ŠKOLA

  Do budovy naší školy přesídlila od září Měšťanská škola, která dosud sídlila v budově Masarykovy školy. Ředitelem byl Alois Němec.

  1948 - 1953 STŘEDNÍ ŠKOLA

  Pod tímto novým názvem pokračovala dosavadní škola. I nadále tedy školu navštěvovali pouze žáci ve věku 11 – 15 letí (obdoba dnešního 2. stupně).

  Ředitelé školy:
  1948 – 1949 Libuše Prokopová – Pavlišová
  1949 – 1952 Josef Fencl
  1952 – 1953 Václav Chudáček

  1953 - 1954 OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA (se sídlem v ulici Pohraniční stráže)

  Od září 1953 byly všechny kraslické školy, I. národní škola (v ulici Pohraniční stráže), II. národní škola (v ulici Opletalově) a Střední škola (ve Stalinově ulici) sloučeny do jednoho celku s jednotným vedením (ředitelem byl Ladislav Čapek), zdejší školu spravoval pouze zástupce ředitele, jím byl dosavadní ředitel Václav Chudáček. Na zdejší škole dál působí 2. stupeň. OSŠ Kraslice byla později rozšířena na Jedenáctiletou střední školu (potom SVVŠ Kraslice).

  1954 - 1956 I. NÁRODNÍ ŠKOLA

  Byla zřízena 1. národní škola ve Stalinově ulici, čimž se naše škola opět oddělila od OSŠ Kraslice. Následující 2 roky školu navštěvují žáci ve věku 6 – 11 let (obdoba dnešního 1. stupně).

  Ředitelé školy:
  1954 – 1955 Slávka Riedlová
  1955 – 1956 Václav Vyleta

  1956 - 1960 OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

  Na škole jsou poprvé v její historii otevřeny oba stupně, školu tedy navštěvují žáci ve věku 6 – 15 let.
  Od 1. 9. 1959 byla ve škole zřízena IX. třída (první v tehdejším okrese Kraslice), kterou navštěvovalo 15 žáků z celého okresu.

  Ředitelem školy byl Ladislav Čapek, který v letech 1961 – 1964 vykonával funkci ředitele SVVŠ Kraslice, pak působil celou řadu let na SPgŠ v Karlových Varech.

  1960 - 1983 ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA

  V roce 1960 škola získala nové prostory: secesní vilu (bývalá ubytovna AMATI), v níž byla umístěna školní družina a prostory nad tehdejší školní jídelnou v bývalé restauraci PLZEŇKA. V tomto roce byla rovněž dokončena hrubá stavba umývárny a šatny školních dílen, v roce následujícím se započalo s výstavbou hospodářských objektů ke školním dílnám (stavělo se svépomocí – brigády rodičů, žáků, učitelů).
  V roce 1973 byli někteří žáci přeřazeni do nově otevřené 1. ZDŠ (v Havlíčkově ulici)
  Ke konci školního roku 1974/75 začala generální oprava hlavní budovy, výuka probíhala ve značně nevyhovujících prostorách budovy bývalého ONV (dnes sídlo MěÚ). Zde se žáci učili po celý další školní rok (1975/76). 1. 9. 1976 byla zahájena výuka v zrekonstruované budově (cena za opravu dosáhla 1 794 000 Kčs).

  Ředitelé školy:
  1960 – 1961 Ladislav Čapek
  1961 – 1970 Josef Dráb
  1970 – 1970 Květoslava Kratochvílová
  1970 – 1983 Antonín Grafnetter

  1983 - dosud ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  V roce 1986 byly zahájeny práce na přístavbě ke školní družin a následná generální oprava stávající budovy, práce byly dokončeny v roce 1988. Koncem listopadu 1990 byly zahájeny zemní práce na přístavbě školy v únoru 1991 byly na příkaz MěÚ Kraslice zastaveny pro nedostatek financí. V roce 1991 opět zahájeny práce na přístavbě školy a stravovacího pavilonu – u stravovacího pavilonu předpokládané předání do užívání: červen 1993. Instalace plynových kotlů – topná sezóna (1. 10. 1992) byla zahájena plynovým vytápěním. Z důvodu zpoždění prací na výměně kotlů bylo posunuto zahájení vytápění, což značně zkomplikovalo výuku v hlavní budově (ve dnech 14. 10. – 27. 10. 1992 probíhala výuka na II. stupni směnovým způsobem: vyučovalo se v odpoledních hodinách v prostorách I. ZŠ Havlíčkova), od 2. 11. 1992 se opět vyučovalo v naší škole. Z finančních důvodů končí v roce 1992 práce na přístavbě školy, pokračuje pouze výstavba stravovacího pavilonu. Od 1. 9. 1993 slouží svému účelu nový stravovací pavilon. V roce 1996 byla dokončena přístavba školy (27. 8. 1996 proběhla kolaudace, od 2. 9. 96 zde již byla zahájena výuka). V září 1996 budova bývalé Zvláštní školy Kraslice v Palackého ulici musela být předána MěÚ Kraslice, 2 zde umístěné třídy musely být narychlo přestěhovány do náhradních prostor v budově školní družiny. Ve školním roce 1997/98 upravili žáci školní pozemek pro zřízení volejbalového hřiště. V 90. letech byla zahájena spolupráce s partnerskou školu v Klingenthalu, započaly vzájemné návštěvy žáků a učitelů.

  Ředitelé školy:
  1983 – 1989 Antonín Grafnetter
  1989 – 2006 Jaroslav Marek
  2006 – 2020 Josef Vlček
  2020 – dosud Jan Kuzebauch

  Škola v současné době působí v těchto objektech:
  1. Hlavní budova
  2. Přístavba
  3. Stravovací pavilon
  4. Školní dílny
  5. Budova Plzeňky
  6. Školní družina

  V minulosti škola spravovala:
  1. Budova školního klubu v Dukelské ulici č. p. 753 (dnes penzion KRISTA)
  2. Budova v Palackého ulici č. p . 1665 (bývalá Zvláštní škola)